آینده، امکان و توانش

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

محمدعلی نویدی ‪-‬ طبیعت و ماهیت زمان آینده،, همانا، امکان, و امر شدنی و محقق گشتنی است؛ لذا، آینده امکان, است، و امکان, از منظر تفکراثربخش، توانایی و قوت و توانش, می باشد
بنابراین، پرسش این است که، آینده،, امکان, و توانش,، چه نسبت معنا دار و معقول و اثربخش دارند؟ زندگی انسان، چه ارتباط وجودی و اثری، با آینده و امکان, و توان دارد؟
اگر ماهیت آینده،, امکان, است، و امکان، ساحت توانایی و توانش, است، پس، آینده مجال و محل توانایی تولید و توسعه اثرها و عمل ها و کنش ها و نقش آفرینی آنها، در زندگی آدمی است؛ یعنی، آینده می آید و زمان تازه ظهور می کند و برای زندگی و انسان، امکان فراهم می کند و آدمی با نیروی عقل و تفکر، که قوت و قدرت معنوی و نافذ هستی انسان است، و با واسطه و وسیله ی امکانات و شرایط مناسب، حالت و وضعیت توانمندی پیدا می کند، در نتیجه، افق های نوین می گشاید و اثرهای نافذ و زندگی ساز تولید می‌کند و بهره مند می گردد، به تعبیر دیگر، با آمدن و ظهور آینده و امکان، در ساحت و قلمرو زندگی انسان، وضعیت و کیفیت و کمیت جدیدی آشکار می شود، این حالت، همان انبساط و گشایش در زندگی است، از قبل این انبساط و وسعت یافتگی، زندگی واجد توانش, افزون می گردد و آدمی تعالی و ترقی می یابد، مثلا، وقتی جامعه و زندگی انسان، دچار گرفتگی و بستگی شده است»مثل، بستگی و گرفتگی معیشتی و اقتصادی» فکر و تفکر، در بستر آینده و امکان راه می گشاید و راه حل نشان می دهد و بن بست ها را می شکند و انبساط حاصل می کند، مگر اینکه، آحاد و افراد جامعه یا مدیران صاحب قدرت، نخواهند و نتوانند، خردورزی کنند و راه بگشایند
تفکر و عقل ورزی، در میدان آینده،, امکان های عقلی و اثری فراوان می توانند کشف کنند و عرضه بدارند و بکار گیرند؛ امکان های طبیعی و غریزی به‌طور خدادادی، در عرصه و قلمرو و سطوح گوناگون زندگی آدمی، حضور و ظهور دارند، البته لازمه زندگی هستند، یعنی، زندگی بدون این امکان های طبیعی و غریزی، اساسا، تکون و تکوین پیدا نمی کند، اما، وقتی پای زندگی انسانی و مسایل و مشکلات و سوالات مربوط به انسان، مطرح می شود، لاجرم، پای عقل و خرد به میان کشیده می شود، زیرا، اصل و اصالت و هویت و اثر انسان، خرد و اندیشه است که وجه ممیز او از سایر جانداران است، بنابراین، عقل و تفکر، توان ایجاد امکان های نو و افق های تازه را دارد، و همین امکان‌ها، توانش, های عقلانی و انسانی، ایجاد می کنند، یعنی، زندگی با وسعت و گستردگی امکانات و توانایی های عقلی نسبت وجودی و ماهوی و اثری دارد، والا، حصول زندگی بشری، ناممکن می گردد، نشان و مهر و داغ حیات فردی و اجتماعی آدمی، همانا، از خردمندی و اندیشه ورزی وی نشات می گیردد
آینده،, چون امکان است و توانش,، موجب و مصدر تولید حرکت و کار و کوشش و اثر است، پس، آینده و امکان، خنثی و بی اثر و بی فایده نیست، بلکه، میدان شدن ها و تولید اثرها و تجلی قوت ها و نمود قدرت‌ها و بهبود زندگی ها ست؛ این مقولات و معانی و واقعیت‌ها، به هم وابسته و پیوسته اند، تشخیص و تمیز و تحلیل و تفسیر و تلقی و به‌کارگیری و نافع سازی هر کدام از اینها « آینده،,امکان،توانش» در عهد و به عهده عقل و خرد و اندیشه و عمل عقلانی و خردمندانه است
فلذا، امکان “Possibility” Potentiality” “Power” با هم نسبت واقعی دارند، امکان، امر ممکن و عرصه شایدها و بالقوه ها و میدان تولید اثرهای لازم است؛ مثل، زمین قابل کشت و زرع، چنین زمینی قابلیت و ظرفیت تولید محصول و میوه را دارد، سخن اصلی این نوشتار این است که، این قابلیت و ظرفیت، خود توانش ویژه است، اگرچه، در ساحت بالقوه و امکان است؛ زمین توسط دهقان خردمند و کوشا، به باغ و زراعت و کشاورزی و محل بهره وری و اثرمندی، می تواند، تبدیل شود؛ آینده و امکان نیز چنین است، آدمی با خردورزی و البته کوشش خردمندانه، می تواند از توان و قوت آینده و امکان برای رشد و پیشرفت و ترقی در زندگی استفاده کند و اثرهای مخفی و مکنون و پنهان را، آشکار سازد، اصولا و اساسا، آینده و امکان، زمینه و بستر و توان، آشکارسازی هستند؛ با این آشکارسازی و آشکارگی، اثرها در متن زندگی انسان ظهور می کنند، دیده می شوند، زندگی با اثرهای نافع و سودمند دوام دارد و بسط و گستردگی و بهتری پیدا می کند؛ یعنی، آینده و امکان، توانش لازم و اولیه را در اختیار انسان و زندگی می گذارند تا قوه ها را فعلیت بخشد، زندگی انسان، در میان قوه و فعل اثرها، در جریان است
مهم این است که از ساحت عقل و عقلانیت و حق و راستی، غفلت نکنیم و منبع و منشا حرکت و جریان زندگی را به نسیان نسپاریم
آینده، امکان و توان است، چون، در دسترس و قابل یافت و بکارگیری و اثرمندی است، اندیشی، آدمی قبل از آمدن آینده، بر زمان و امکان بالقوه، چیرگی و تسلط دارد و می تواند آن را چنانکه حکم عقل است، مورد استفاده قرار دهد، لیکن، پس از گذر زمان و تبدیل آینده به گذشته و تحول حال ها و سپری شدن حوادث و رخدادها و اتمام نیروها و توانش ها و عمرها و زندگانی ها، دیگر، امکان بازگشت آن زمان نخواهد بود، به دیگر سخن، اهمیت آینده و توان امکان آن، در مقایسه و مقابله با زمان گذشته، بهتر و دقیق‌تر شناخته می شود، زمانی که دیگر در دسترس نیست و از کف عقل و آدم بیرون جهیده است
زندگی انسان نیازمند به نیرومندی است، یعنی، بدون توان و قوت و توانایی و نیرومندی، امکان زندگی نخواهد بود و نیست، هم توان معیشتی و هم توان معنوی و معقول، تفکر مبدا نیرو و توان است، و به زندگی اعتبار و ارزش می دهد، یعنی، استحکام و استواری زندگی با توانش ها و توان های واقعی و اثربخش و عقلانی است؛ زیرا، توان حاصل از عقل و عقل ورزی، قوت افزون تر و پایدارتر و نافذتری دارد، و بدین سان، امکان رویش را زندگی را فراهم می کند، پس، آینده و امکان، ظرفیت ذاتی و توانشی دارند و رویش و بالش در حیات بشری را ممکن می سازند؛ کنش ها و توانش های زندگی انسان، در ساحت آینده و امکان، مجال ظهور و پدیداری پیدا می کنند و نتیجه می دهند؛ بنابراین، آینده، می تواند، فرصت و مجال ایجاد و کشف و به کارگیری، امکان ها و امکانات و شرایط جدید و توانش ها و قوت ها افزون باشد و به ارتقای کیفیت زندگی و جامعه بشری مدد برساند....
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 2 تاريخ : شنبه 17 آذر 1397 ساعت: 6:02

close
تبلیغات در اینترنت